icon +420 241 432 133 icon inpharm@inpharm.cz icon V Areálu 1243, 252 42 Jesenice
icon CZ SK EN
header-foto

Profil společnosti

Profil společnosti

Úvod

Společnost inPHARM byla založena v roce 1993. Nejdříve, po celá devadesátá léta, zastupovala francouzský Boiron, poté belgickou Omega-Pharmu, francouzskou Arkopharmu a posléze slovenský Pleuran. Všem uvedeným výrobcům uvedl inPHARM na trh přípravky, které byly a jsou dodnes velmi úspěšné. V této souvislosti lze zmínit například Oscillococcinum, Paranit (zavšivení) a Imunoglukan (imunita). Uvedené přípravky přinesly ve své době na český a slovenský trh nové účinné látky, nový mechanismus účinku a v případě „low dose medicine“ také novou terapeutickou koncepci
inPHARMu, který vždy naplňoval svoji vizi přinášet inovace.000 Za tímto účelem byl v roce 2007 zahájen rozsáhlý revitalizační desetiletý plán, jehož výsledkem bylo obohacení portfolia o zajímavé produkty, jako je injekční kolagen (Guna-MD injekce), účinný u artrózy a dalších onemocnění pohybového aparátu nebo infuzní terapie vysokodávkovaným vitaminem C doplněná jeho perorální formou s lipozomálním vstřebáváním, (Lipo C Askor Forte a Lipo C Askor Junior). Řada přípravků
Lipo C Askor reprezentuje dosavadní vrchol inovace, jelikož přináší na trh nejen ojedinělou patentovanou formu vitaminu C s lipozomálním vstřebáváním, ale také testovací proužky Uro C Kontrol, které umožňují získat informaci o saturaci organismu vitaminem C. Tento moment lze považovat za obrovský přínos medicíně a farmacii, jelikož každý člověk je schopen tímto způsobem nastavit adekvátní hladinu vitaminu C v organismu a zajistit tak potřebnou antioxidační ochrannou kapacitu zdravým buňkám a správné fungování zejména imunitního, nervového, pohybového a kardiovaskulárního systému, tj. systémů, jejichž správná každodenní činnost je na vitaminu C životně závislá. Jinak bychom byli dále odkázáni na obecné doporučení denní dávky, což je v případě vitaminu C nesmysl, protože jeho denní potřeba a spotřeba je definována každodenními nároky především fyzickými a psychickými, nikoliv obsolentními literárními údaji. 

Kde působí společnost inPHARM? 

Společnost inPHARM v současnosti působí v České republice a na Slovensku a má své reprezentativní zastoupení v Praze a Bratislavě. Jak již bylo naznačeno výše, hlavní náplní společnosti inPHARM je vývoj a distribuce v oblasti léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a doplňků stravy. Strategie společnosti je založena zejména na prezentaci inovativních originálních přípravků, které uvádí na farmaceutický trh. Největšími zahraničními partnery společnosti inPHARM jsou například Guna (Itálie), LaboLife (Belgie) a další desítka firem z Itálie, Německa, USA a Austrálie. Společnost inPHARM není zaměřena pouze na import, ale také svoje výrobky exportuje, v současné době například do Německa, Itálie, Vietnamu a USA.   

Strategie inPHARMu je založená na molekulární biologii

Prioritou pro uvedení na trh s léky je vždy účinnost a bezpečnost daných přípravků tak, aby se odborník mohl spolehnout na jejich deklarovanou kvalitu a aby jejich nežádoucí účinky se blížily pokud možno k nule. Z tohoto hlediska lze považovat za výjimečný projekt fyziologické regulační medicíny, která je založena na obnově fyziologického stavu organismu. Děje se tak za pomoci stejných biologicky aktivních molekul, jež jsou přítomny v lidském těle a děje se tak ve velmi nízké nano- a pikogramové koncentraci, která je blízká či totožná s fyziologickou koncentrací. Tato medicína pracuje s posledními poznatky molekulární biologie na úrovni regulace komunikačních molekul, které reprezentují systém nervový (neuropeptidy), endokrinní (hormony) a imunitní (cytokiny). Je známo, že regulační molekuly mají rozhodující význam pro zdraví jedince. Nemoc je dnes vnímána jako vyjádření změn v jejich koncentracích, a to například na úrovni prozánětlivých a protizánětlivých cytokinů. A právě fyziologická regulační medicína umožňuje podání již zmíněných nízkých, de facto fyziologických, koncentrací hormonů, neuropeptidů, cytokinů a růstových faktorů k dosažení srovnatelných terapeutických výsledků jako při podávání těchto látek ve vyšší farmakologické koncentraci, avšak bez nežádoucích účinků. Portfolio léčiv reprezentujících fyziologickou regulační medicínu čítá přes stovku léčivých přípravků, které jsou lékařům na předpis dostupné.

inPHARM jako leader mikroimunoterapie

Speciální projekt společnosti inPHARM tvoří mikroimunoterapie, kterou reprezentují léčiva LaboLife, jež obsahují cytokiny a nukleové kyseliny ve velmi nízkých koncentracích. Díky své výše popsané roli v mezibuněčné signalizaci vytvářejí cytokiny základ imunomodulace, kterou doplňují v mikroimunoterapeutických přípravcích patentem chráněné nukleové kyseliny. Jejich mechanismus účinku je založen na ovlivnění patologických procesů zapojených do rozvoje daného onemocnění, především k takovému ovlivnění imunity, že dochází k blokaci šíření patogenních mikroorganismů (virů, bakterií) nebo patologicky změněných buněk (nádorových), protože nukleové kyseliny tak zabrání syntéze proteinů potřebných pro tyto patologické procesy. Například přípravek 2LPAPI brání v šíření papilomavirové infekce a tím brání také indukci karcinomu děložního čípku. Obdobně přípravek 2LEBV zabraňuje šíření viru Epstein- Barrové, jenž způsobuje infekční mononukleózu, a jak ukazují poslední studie, tento virus ve vysoce aktivní formě také indukuje pronádorové procesy, a proto může přípravek 2LEBV působit také proti kancerogenezi. Mikroimunoterapie, tato šetrná biologická léčba, obsahuje více než 30 léčivých přípravků, na které upozorňuje příslušná kapitola.    

Přípravky inPHARMu podporují samoúzdravné mechanismy

inPHARM nabízí lékařům a veřejnosti účinné a především bezpečné inovativní přípravky, jejichž mechanismus účinku je založen na co nejpřirozenější podpoře adaptace a regulace fyziologických funkcí a jejichž nežádoucí účinky jsou na úrovni placeba. V tomto ohledu naplňuje danou koncepci inPHARMu nejen již řečená fyziologická regulační medicína a mikroimunoterapie, ale také například kolagenové MD-injekce, Colenter LD (kolostrum s lipozomálním vstřebáváním) a Lipo C Askor (vitamin C s lipozomálním vstřebáváním). Samozřejmě z takového účinku může pacient jedině profitovat, jelikož přípravky společnosti inPHARM tvoří fyziologické a výživové látky, které nemohou nemocnému organismu ublížit, naopak mu mohou pouze prospět. Jak trefně konstatuje ve své nedávné publikaci medicínský bard a psychiatr Radkin Honzák, školní medicínu téměř vůbec nezajímá, kudy v našem organismu probíhají – a ony bezesporu probíhají – samoúzdravné fyziologické mechanismy. A právě ve směru jejich podpory, nikoliv v protisměru, by měla být orientovaná moderní farmakoterapie.  A to je vize a realita inPHARMu, seznamte se s ní podrobně v jednotlivých kapitolách.   

inPHARM je součástí velké trojky

inPHARM udržuje partnerství se vzdělávací společností Edukafarm a také se zdravotnickým zařízením inPHARM Clinic. Zatímco Edukafarm vyvíjí nové inovativní přípravky, vzdělává lékaře a lékárníky, vydává odborná periodika Biotherapeutics a FarmiNEWS, inPHARM Clinic je nositelem preventivních a terapeutických protokolů, které vznikají na základě spolupráce s univerzitními klinikami z Německa, Itálie a USA. Samotný inPHARM je klasickou farmaceutickou společností, jež disponuje povolením SÚKL k distribuci léčiv pro všechny země EU, má svůj vlastní „medical, marketing and sales department“ a také vlastní „sales force“, kterou v České republice a na Slovensku reprezentuje tým regionálních obchodních zástupců.

Závěr

inPHARM dnes představuje plně profesionální inovativní farmaceutickou firmu, která stojí na jasně deklarované koncepci, jejíž základ tvoří originální, bezpečné a inovativní přípravky. Jejich mechanismus účinku podporuje adaptaci a regulaci fyziologických funkcí, respektive dosažení fyziologického stavu zdraví u nemocného organismu. V přípravcích jsou obsaženy tělu vlastní látky (kolagen, cytokiny, růstové faktory, hormony, vitamin C, glutathion, kolostrum, citikolin, nukleové kyseliny ad.), jejichž využití podporuje regulaci samoúzdravných me-
chanismů, což vede také ke snížení polypragmazie. De facto lze říci, že inPHARM s pomocí společností Edukafarm a inPHARM Clinic vytvořil ucelený koncept aplikace biogenních látek s cílem zvýšit odolnost organismu vůči rizikovým faktorům způsobujícím narušení stavu zdraví, respektive homeostázy, což má zásadní význam v prevenci a terapii onemocnění.


inPHARM tedy reprezentuje strategii, která vychází z hlubokého studia lékařské fyziologie, molekulární biologie, imunologie a problematiky účelné a racionální farmakoterapie. Tento přístup je v dnešní době výjimečný. Dnešní farmakoterapie je často založena na odstranění příznaků nemoci a nikoliv její příčiny, téměř vždy je taková léčba zatížena nežádoucími účinky, jelikož až na výjimky působí proti fyziologické regulaci a samoúzdravným mechanismům, kdy není vždy jasné, zda-li
u takové farmakoterapie převládá benefit nebo risk, když například poškozuje imunitní dohled. Taková farmakoterapie je drahá a de facto ekonomicky likviduje zdravotní systémy západní medicíny. Ovšem taková farmakoterapie je hrazena z veřejných prostředků zdravotního pojištění, systém zdravotní péče je na ní ekonomicky závislý, a proto stále přežívá. Jistě tato přísná kritika neplatí ad absurdum, přesto je každá iniciativa přinášející šetrnou a inovativní léčbu vysoce žádoucí. A to je cesta, po které jde inPHARM.   

Fyziologická regulační medicína, kolagenové injekce, mikroimunoterapie, Lipo-C Askor, InPharmClinic

Doposud nejúspěšnější bylo období, kdy společnost inPHARM uvedla na trh léky založené na obsahu tělu vlastních (biogenních) látek. Do této oblasti náleží Fyziologická regulační medicína, potažmo léky italské společnosti Guna, a to včetně kolagenových injekcí, jež přinesly významnou inovaci do terapie pohybového aparátu. Obdobný mechanismus účinku podporující imunomodulaci ve směru samoúzdravných mechanismů, respektive dosažení stavu zdraví u nemocného organismu reprezentuje mikroimunoterapie a léky belgické společnosti LaboLife. Vysoce inovativní kapitolou této dekády je také vysokodávkovaný lipozomální a nitrožilně aplikovaný vitamin C, který se stal základem spolupráce s americkými univerzitními klinikami. Na základech zmíněné farmakoterapie byla v roce 2014 založena imunologická klinika inPHARM Clinic vedená klinickou farmakoložkou PharmDr. Lucií Kotlářovou, jež je vyhledávaným pracovištěm nejen v běžné prevenci a léčbě, ale také například v případech onkologických pacientů, kdy jsou možnosti základní terapie vyčerpány. Výhodou farmakoterapie založené na biogenních látkách je velmi dobrá účinnost a také bezpečnost, jelikož tyto tělu vlastní látky mají nežádoucí účinky na úrovni placeba. V tomto ohledu benefit/risk lze konstatovat, že je završena třicetiletá cesta, po které jde inPHARM, tisíce lékařů a miliony pacientů, jimž zmíněná inovativní farmakoterapie přináší úlevu a zdraví, což je vynikající základ do další třicetileté éry.

Fyziologická regulační medicína, kolagenové injekce, mikroimunoterapie, Lipo-C Askor, InPharmClinic
Fyziologická regulační medicína, kolagenové injekce, mikroimunoterapie, Lipo-C Askor, InPharmClinic
Fyziologická regulační medicína, kolagenové injekce, mikroimunoterapie, Lipo-C Askor, InPharmClinic
Fyziologická regulační medicína, kolagenové injekce, mikroimunoterapie, Lipo-C Askor, InPharmClinic
2010 - 2020
Edukafarm, Imunoglukon

V první dekádě milénia PharmDr. Zdeněk Procházka zakládá v roce 1998 vzdělávací agenturu Edukafarm, jejímž cílem bylo edukačně zejména v lékárnách podporovat segment OTC přípravků a dát tak odborníkům lékáren a lékařům všechny informace pro jejich doporučení. V této době Edukafarm sestavil a v opakovaných vydáních vydal přes 60 tisíc výtisků legendární odborné učebnice k OTC přípravkům a zorganizoval v ČR a na Slovensku tisíce seminářů v rámci kreditního komorového vzdělávání. V této době inPHARM zavádí na český trh doplněk stravy Imunoglukan. Jednalo se o první beta-glukan reprezentující směs polysacharidů, který byl v ČR absolutní novinkou. Dnes je Imunoglukan lídrem skupiny přípravků stimulujících imunitu, přičemž podle IMS dat bylo na českém trhu například v roce 2017 zhruba 120 přípravků s beta-glukany.  Nicméně inPHARM se po desetiletém angažmá Imunoglukanem již nezabývá, jelikož výrobce postavil v roce 2016 v Praze vlastní filiálku. Prodej Imunoglukanu v té době kulminoval na úrovni 0,25 milionu ročně prodaných balení.

2010 - 2020
Homeopatika jako léky

Společnost inPHARM, v devadesátých letech vystupující pod názvem Rhodon, zastoupená PharmDr. Zdeňkem Procházkou, uzavírá v roce 1990 dohodu s Ministerstvem zdravotnictví a se Státním ústavem pro kontrolu léčiv, že homeopatika budou registrována v tehdejším Československu jako léčivé přípravky povětšinou vázané na lékařský předpis. PharmDr. Zdeněk Procházka jako tehdejší předseda Homeopatické společnosti ČLS JEP, která měla přes 5 000 aktivních členů z řad lékařů a lékárníků, byl členem evropského boardu v Ženevě, jenž se podílel na sestavení podkladů pro Směrnici Rady EU 92/73/EEC. Tato direktiva byla přijata v Bruselu 18. září 1992 a rozšířila působnost  Směrnice 65/65/EEC a 75/319/EEC v oblasti léčiv o homeopatická léčiva. Takto legislativně celoevropsky zakotvená homeopatika jako léčiva přebírá v roce 1997 první zákon o léku v České republice a na Slovensku. Společnost Rhodon zaregistrovala v ČR a na Slovensku více než 300 druhů monokomponentních homeopatik včetně homeopatického léku Oscillococcinum, jehož prodeje dovedla k obratu 0,5 milionu balení ročně. Poté francouzský Boiron otevírá v Praze vlastní filiálku.   

2010 - 2020